bobbing boats in Gouache 1970
bobbing boats in Gouache 1970